Seniorklub for Ledernes Luftfartsafdeling

 Referat af Generalforsamlingen 22. februar 2022

 Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af stemmeudvalg

3.      Formandens beretning

4.      Gennemgang af regnskab

5.      Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 08. februar 2022

6.      Valg til bestyrelsen

a.      Formand Erik Bonde Andersen modtager genvalg

b.      Næstformand Jan Christiansen modtager genvalg

(Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamling 2021 med Jan Christiansen som Næstformand)

                              c.     Bestyrelsesmedlem Marianne Wulff modtager genvalg.                    

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant.

a. Revisor Leif Gertsen

b.  Revisorsuppleant Jørgen S Larsen

8.       Eventuelt

-------------------------------------------------------------

Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen med et

Godt at se jer

Som vedtægterne siger, var generalforsamlingen planlagt til at blive afholdt i januar, den 25. Af praktiske årsager måtte den imidlertid flyttes til i dag, den 22. februar.

Der var 61 tilmeldte, men desværre måtte 3 melde afbud grundet Corona.

Arne Sørensen blev med applaus valgt som dirigent og kunne konstatere, at der ingen indvendinger var imod den flyttede dato

1.   Dirigenten gennemgik herefter Dagsordenen.

2.   Stemmeudvalg pending.

3.   Formandens beretning af Erik Bonde Andersen

Endnu engang velkommen til årets G/F LH Senior klub afd. luftfart som endnu engang  blev  udsat  pga. cowid19, denne gang fordi vi max måtte være 75 personer her i lokalet ifølge reglerne for forsamlings forbuddet og vi  vidste ikke hvor mange medlemmer som ville deltage , vi har før været en del flere  end 75 derfor udsættelsen og som bekendt er restriktionerne nu ophævet.

I forbindelse med sidste G/F, blev der i forbindelse med indkaldelsen også sendt et spørgeskema ud, jeg vil nævne nogen af svarene;

-Endnu engang at møde tidligere kolleger efter Cowid19 Lock Down

-Høre nyt fra SAS og Lufthavnen i almindelighed, at se gamle medarbejdere.

-Maden, samværet og alle de gamle historier.

-Endelig at mødes med gamle kollegaer igen

Det passer jo godt med klubbens vedtægter under formål;

Seniorklubbens har som formål, ved informativ og selskabelig samvær, at opretholde forbindelsen til gamle kolleger.

Det lykkedes trods Cowid restriktioner, synes jeg.

Bestyrelsen har holdt 2 møder siden sidste G/F 12 oktober , nemlig 15 november og 10 januar, mødet i november handlede om evaluering  af G/F og planlægning af næste G/F samt 30 års jubilæum, vi kom rimeligt lang G/F 25 januar og Jubilæum 22 februar eller 01 marts, nye restriktioner betød som nævnt udsættelse af G/F til i dag.

Og jubilæet har vi pt. ingen dato på, men en forespørgsels i dag giver os en pejling på hvor vi kan afholde festen.

Gert Schou må have god tid, han har udarbejdet en interessant statistik ved års skiftet var vi 141 medlemmer med en gennemsnits alder på 78,89 år.

Det var ordene for denne gang.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev enstemmigt vedtaget.

4.   Regnskabet blev fremlagt af Stig Larsen

Stig indledte med; At aldrig har der været så få til en sammenkomst, men; Aldrig har så mange glemt betalingen herfor.

Adspurgt var der blandt de fremmødte ikke den store bekymring for at komme i dag. Vi møder op for at være sammen med de gamle kolleger. Et samvær der betyder noget.

Klubbens ældste medlemmer er i dag henholdsvis 96 og 95 år.

De er begge beboere på plejehjem og begge udtrykker stor glæde over til stadighed at modtage mails og info fra og om klubben.

Klubben oplever desværre en del udmeldinger, alle på grund af helbredet.

Stig forsatte med et; Måske er der nogle af jer, der spekulerer på, hvordan udgifterne til et arrangement som i dag, fordeler sig.

For det første er der, som beskrevet i invitationen, udgiften til mad og drikke. I dag stegt flæsk med hvad dertil hører, samt 2 bon’er til øl, vin eller vand, samt 1 hel flaske snaps pr. 12. deltager, som ikke kun begrænser sig til 2 glas.

Efter maden serveres kaffe eller te med småkager, samt 1 glas cognac eller Bailey.

Endelig skal der naturligvis også betales for lokalet i den tid vi ønsker det. Samt alle de specifikke ønsker, vi har med hensyn til bordopstilling etc., så alle får muligheden for at sidde lige præcis, hvor man måtte ønske det, og derved få gode og sjove snakke med tidligere kolleger.

Ved sidste generalforsamling var egenbetalingen på 13.600,- kr.

Regningen var på 24.450,- kr. Klubbens tilskud blev således på 10.850,-. Svarende til 145,- kr. pr. deltager.

Herefter blev klubbens Driftsregnskab, samt Jubilæums regnskab for 2021 gennemgået.

Der var Ingen spørgsmål til regnskaberne, som enstemmigt blev godkendt med applaus.

Jubilæumsfest

Klubben fylder som bekendt i år 30 år. Bestyrelsen er parate til at arrangere en stor jubilæumsfest. Vort dilemma er imidlertid, om hvor stort et lokale, vi behøver og om hvor mange, der kunne tænke sig at deltage.

Der vil tilgå alle medlemmer en mail med yderligere oplysninger.

”Så lad os holde en fest”

5.   Ingen indkomne forslag

6.   Valg til bestyrelsen

a. Erik Bonde Andersen genvalgt med applaus

b. Jan Christiansen genvalgt med applaus

c. Marianne Wulff genvalgt med applaus.

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant.

a. Som revisor blev Leif Gertsen genvalgt.

       Leif deltog  ikke i GF grundet sygdom,

men havde forinden tilkendegivet, at han var villig til genvalg.

b. Som revisorsuppleant blev Jørn Larsen genvalgt med applaus.

 8.   Eventuelt

 Ingen punkter

 Arne Sørensen takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede kl. 12:45 generalforsamlingen med at takke dirigenten.

Referent: Marianne Wulff

 ----------------------------------------------------------------------------

Seniorklub for Ledernes Luftfartsafdeling

Referat af generalforsamlingen 12. oktober 2021.

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmeudvalg.

3.      Formandens beretning.

4.      Gennemgang af regnskab.

5.      Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

senest 28. september 2021.

 6.      Valg til bestyrelsen

a.      Bestyrelsesmedlem,  (Næstformand Ole Jaensch modtager ikke genvalg)

b.      Kasserer Stig Larsen, (modtager genvalg)

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant.

a.      Revisor Leif Gertsen

8.      Revisorsuppleant Ole J. Hansen, (modtager ikke genvalg)

9.      Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen 2021.

Vedtægterne siger, at generalforsamlingen skal ligge i januar. Dette har imidlertid ikke været muligt i år grundet Corona.

Arne Sørensen blev med applaus valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og GF derfor er beslutningsdygtig.

 Kan generalforsamlingen godkende, at den først bliver afholdt på nuværende tidspunkt?

Godkendt med applaus.

Dirigenten gennemgik herefter Dagsordenen. Stemmeudvalg pending.

3.                   Formandens beretning

 Det er cirka 20 måneder siden vi afholdte sidste G/F, nemlig 28 januar 2020 og dermed også 20 måneder siden vi sidst var forsamlet, så det er en lidt uvant situation vi er havnet i, jeg er sikker på at vores klubs love/regelsæt ikke har taget højde for Cowid19 epidemien, med hensyn til afholdelse af G/F, men nu er vi heldigvis samlet igen.

Vores gamle arbejdsplads har været næsten totalt lukket ned med tab af mange job til følge, men er nu på vej op af dybet igen om det bliver på samme niveau som før er svært at spå om, jeg tror det næppe.

Det er ikke kutyme at vi nævner afdøde medlemmer ved navn, men jeg gør her en undtagelse, Mogens Søndergård, som var med til at starte LH Seniorklub og klubbens eneste æresmedlem er gå bort, to medlemmer fra bestyrelsen repræsenterede klubben til hans bisættelse.

Vi har afholdt fire bestyrelsesmøder siden sidste G/F, vi er 143 medlemmer i klubben, medlemstallet øges nok ikke, men vi har fået et nyt medlem i år. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at arrangere et 30 års Jubilæum til næste år, men det kommer der meget mere om, når det er på plads.

Endnu en gang, hvor er det godt se jer.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev enstemmigt vedtaget.

4.    Regnskabet blev fremlagt af Stig Larsen

Stig indledte med at fortælle, at da han i 2015 blev valgt til bestyrelsen, var der 250 medlemmer. I dag tæller klubben 143 medlemmer.

Der er i dag 70 tilmeldte til generalforsamlingen.  

Kontingent opkrævning udsendt.

Alt i alt ser regnskabet slet ikke dårligt ud.

De medlemmer, der i dag er beboer på et plejehjem, får informationer via brev. Mange har ikke kræfter til at møde op, men har stor glæde af at føle, at de stadig tilhører klubben.

Stig påpegede igen, at alle i bestyrelsen selv betaler for at deltage i diverse arrangementer. Kun ved bestyrelsesmøder er der ikke egenbetaling. 

Desuden modtager Stig stadig et kørselstilskud, da han bor langt fra vores mødefaciliteter.

Klubben har atter modtaget en flot donation på 15.000,- kr. fra LH, som vi takkede for med klapsalve.

Som formanden nævnte, arbejder vi på, at stable en jubilæumsfest på benene til næste år.

Kassereren appellerer til, at har man ikke fået betalt for spisningen, ikke at medbringe kontanter, men i stedet for at overføre beløbet. Det er i dag meget svært at komme af med kontanter i banken.

Regnskabet gennemgået.

Ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.

Ingen indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog Gert Schou Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem. Valgt med applaus.

Stig Larsen genvalgt med applaus.

Som revisor blev Leif Gertsen genvalgt.

Som revisorsuppleant blev Jørgen S. Larsen valgt med applaus.

 Bestyrelsen anbefalede, at kontingentet forblev på 150,-  kr.  Forslaget vedtaget.

 Eventuelt.

Et medlem overbragte en speciel hilsen fra Leif Eriksen, der grundet sygdom ikke kunne være med i dag.

Et andet medlem havde en hilsen med fra Karl Erik Mølnitz, der ligeledes grundet sygdom ikke kunne deltage.

 Der blev rettet en meget stor tak til Ole Jaensch, der efter mange års bestyrelsesarbejde havde ønsket ikke at blive genvalgt. Ole har været et værdifuldt og flittigt medlem af bestyrelsen igennem årene.

Formanden overrakte Ole en tilkendegivelse, som Ole herefter takkede for og tilkendegav, at det havde været mange gode år.  

Arne Sørensen takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten.

Referent: Marianne Wulff

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seniorklub for Ledernes Luftfartsafdeling

 Referat af Generalforsamlingen 28. januar 2020

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af stemmeudvalg.

3.      Formandens beretning.

4.      Gennemgang af regnskab.

 5.      Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14. januar 2020.

 6.      Valg til bestyrelsen

a.      Formand Hanne Vinther, modtager ikke genvalg.

b.      Bestyrelsesmedlem Jan Christiansen, modtager genvalg. 

c.       Bestyrelsesmedlem Marianne Wulff, modtager genvalg.

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant.

a.      Revisor Leif Gertsen

b.      Revisorsuppleant Ole J. Hansen

8.      Fastsættelse af kontingent for 2021.

9.      Eventuelt.

 Næstformand Ole Jaensch bød velkommen og ønskede et Godt Nytår til alle.

Foreningens mangeårige medlem Marius Johansen afgik ved døden sidste år og blev kort mindet.

  1. Arne Sørensen blev med applaus valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt med lovligt varsel.
  1. Arne gennemgik agendaen og konstaterede, at et stemmeudvalg var pending.
  1. Formandens beretningen, som blev læst af Ole Jaensch, blev indledt med en personlig hilsen fra Hanne Vinther.

  ”Jeg har været formand i 4 år og føler der skal nye kræfter til, og det er tid til at trække mig fra formandsposten. 

I skal derfor vælge en ny formand i dag.

Jeg beklager, at jeg ikke kan være tilstede i dag. 

Jeg er bortrejst pgra et privat arrangement.

Jeg ønsker jer en god generalforsamling.”

Formandens beretning.

”Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2019, det samme antal som i 2018. 

Vi er effektive og kan holde møderne under 3 timer inklusiv en lille frokost, så vi ikke mere skal holde pause og flytte vores biler på parkeringspladsen.

Vore 3 faste arrangementer har været her Ved Diget, så vi har ikke flakket rundt i 2019. Det er dejligt med en fast base.

Her har vi god plads og maden er varm, når den serveres. 

Vi har tidligere andre steder prøvet lidt af hvert.

Årets ekstratilbud, CPH rundvisningen var god og informativ, med ca. 40 deltagere.

Ultimo 2019 var vi 178 medlemmer.

Over de sidste 3 år er medlemsantallet dalet med 39

Når vi ser på deltager antallet ved de 3 arrangementer, ligger det stabilt på mellem 80 og 90 pr. gang, hvilket er tilfredsstillende rent økonomisk for klubbens økonomi.”

Et medlem udtrykte sig kritisk over formandens fraværelse.

Herefter blev beretningen vedtaget med applaus.

 Regnskabet blev fremlagt af Stig Larsen

Inden selve gennemgangen berettede Stig om det nuværende medlemstal, at vi var 73 tilmeldte i dag, 23 medlemmer, der siden 2015, hvor Stig begyndte at lave statistik, er ”passive.”

Foreningen får oplysninger fra SAS system om fratrædelser. Det har desværre givet anledning til et par uheldige og pinlige episoder.

Foreningens æresmedlem Mogens Søndergaard er den eneste, der hverken betaler kontingent eller for deltagelse i foreningens aktiviteter, herunder spisning ved sammenkomster.

Alle i bestyrelsen betaler det samme som medlemmerne. Eneste undtagelse er frokost, når der afholdes bestyrelsesmøder.

Der har indtil nu været et kørselstilskud til formanden og kassereren, da de begge bor langt fra LH’ mødelokale.

Om 2 år har foreningen 30 års jubilæum. Et jubilæum der skal fejres.

 Ved tilmeldinger beder kassereren om, at der bliver indbetalt i tide og kun med navn. Efterfølgende er det ellers en meget stor opgave at udrede.

 Bestyrelsen har fokus på vores hjemmeside og hvor mange, der ser på den. Vi har ikke den store tiltro til hjemmesidens tal.

Alle tilstedeværende tilkendegav, at de ser på siden.

Regnskabet gennemgået med en STOR TAK  til LH for deres donation, hvilket udløste en klapsalve.

 Kommentarer til regnskabet:

Flot vi kan have gratis mødefaciliteter.

Ros til det flotte fremmøde ved foreningens arrangementer herunder generalforsamlingen. Andre foreninger har et betydeligt mindre fremmøde.

 Regnskabet vedtaget med applaus.

Det indkommende forslag blev enstemmigt vedtaget.

  1. Bestyrelsen foreslog Erik Bonde Andersen som ny formand. Valgt med applaus. Erik takkede herefter for valget.

Jan Christiansen og Marianne Wulff genvalgt med applaus.

  1. Som revisor blev Leif Gertsen og som revisorsuppleant blev Ole J. Hansen vagt med applaus.
  1. Bestyrelsen anbefalede, at kontingentet forblev på 150,-  kr.  Forslaget vedtaget.
  1. Intet under eventuelt.

Janne Wegeberg havde herefter et indlæg, hvor hun ligeledes indledte med at ønske Godt Nytår og en tak for erkendelsen til hendes 50 års jubilæum.

Medlemsskaren af fratrådte falder, dog bliver flere aktive indmeldt i LH.

”Fedt med sammenholdet og alle røverhistorierne.”

Den kommende tids arbejde bliver overenskomst forhandlinger og en sikring af ordentlige arbejdsvilkår.

Samarbejde med andre fags ledere er med større eller mindre udfordringer.

Ole Jaensch afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten.

Referent: Marianne Wulff

Referat af Generalforsamlingen 29. januar 2019

Dagsorden. Valg af dirigent. Valg af stemmeudvalg. Formandens beretning. Gennemgang af regnskab. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen. Valg af revisor og revisorsuppleant Fastsættelse af kontingent. Eventuelt.

Formanden bød velkommen.

Arne Sørensen blev valgt til dirigent

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Steffen Japp Hansen og Ole J. Hansen.

Et medlem rejste sig og gjorde opmærksom på at formanden ved tidligere sammenkomster havde bedt forsamlingen om 1 minuts stilhed for at mindes de medlemmer der i årets løb var gået bort. Hanne Vinther gjorde medlemmet opmærkom på, at på grund af mangel på helt konkret viden om hvilke medlemmer der i årets løb var gået bort, havde bestyrelsen valgt at indstille den praksis.

Bestyrelsens beretning v/formanden

2018 var et begivenhedsrigt år med diverse udfordringer. Der blev holdt 8 bestyrelsesmøder, 3 sammenkomster samt et foredrag med emnet ”normal accidents”. Om lokalerne i Tårnby kan vi sige, at vi var glade for lokaliteten, prisen var først på året fornuftig, men afviklingen af 2 arrangementer ikke tilfredsstillende. Ved forhandlingen om efterårets arrangement, skulle vi pludselig til at betale lokaleleje og menuprisen blev også hævet, så de blev droppet. Om Baglokalet i Sundby, kan vi sige, at lokaliteten var ok, stedet mere intimt, maden god, men der var alt for lidt. De kendte åbenbart ikke til sultne pensionister. Efterfølgende fik vi både ris og ros via hjemmesiden, tak til de modige der benyttede denne mulighed for feedback. Sundby Sejlklub er ikke en mulighed. Vi har pt tilbud fra Lanes & Lounge v/Tårnby Torv samt Restaurant SAS Klubben, hvor vi så er i dag. Vi har i bestyrelsen drøftet forskellige muligheder m.h.t. pris og indholdet i et arrangement. Skal vi forhøje egenprisen ? Kan vi fjerne noget fra mad og drikke pakken ? Kan vi evt. nøjes med 1 ret om efteråret ? Tankerne er dukket op efter mareridtet i Sundby hvor der ikke var mad nok. Bestyrelsen er ikke færdige med den debat endnu. Vores hjemmesider er ganske godt besøgt, i juleugen blev der set 192 sider, og siden den blev oprettet den 8. april 2015, er der pr. 30/12 2018 blevet set på 62.262 sider. I 2018 blev det til ca. 16.000 sider. Det giver et gennemsnit på ca. 86 sider pr. medlem over året. Vores medlemstal er for nedadgående, der kommer færre til end der går fra. Den 8. januar i år var vi 190 medlemmer mod 202 i 2017. Bestyrelsen takker LH for donationen i 2018, uden den ville vores verden se helt anderledes ud.

Bestyrelsens holdning til kontingentet er, at vi bibeholder nuværende niveau, men at der evt. kan komme en stigning i egenbetalingen for deltagelse i et arrangement vel vidende, at vi alle har en smertegrænse. Vi modtager gerne feedback på dagens arrangement via hjemmesiden. Beretningen godkendt

Kasseren gennemgik regnskabet. Regnskabet godkendt

Indkomne forsalg. Bestyrelsen stillede med 1 forslag til vedtægtsændring. Afsnittet Bestyrelsen foreslås ændret til følgende: Seniorklubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges af generalforsamlingen og afgår efter tur hvert andet år. Lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv på posterne næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, kan bestyrelsen udpege et medlem af foreningen til at indtræde i bestyrelsen indtil nyvalg kan finde stedpå næste ordinære generalforsamling, eller vente med nyvalg, dog længst indtil udløbet af det udtrædende medlems valgperiode. Afgår formand eller kasserer i utide, skal førstkommende generalforsamling vælge ny formand eller kasserer. Det er til enhver tid den af generalforsamlingen valgte formand og den af generalforsamlingen valgte kasserer, der i fællesskab tegner foreningen.

Kasseren begrundede det stillede forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 5 med, at den måde klubben i dag drives på, via mailindkaldelser til arrangementer samt tilmelding via Nem Tilmed-systemet, gør at der ikke er reelt bestyrelsesarbejde til 6 personer. Derudover var det også ønskeligt med en tydeliggørelse af den øvrige tekst i afsnittet.

Et medlem gjorde opmærksom på, at en mindre bestyrelse ville betyde mere magt til de resterende og nævnte samtidig, at bestyrelsen tidligere var blevet skåret med 2 medlemmer

Kasseren påpegede at bestyrelsen ikke tidligere var blevet beskåret, men at det derimod var de 2 bestyrelsessuppleater der var blevet skåret væk, og at disse ingen indflydelse havde haft på bestyrelsens arbejde, da suppleanter ikke havde stemmeret på møderne.

Forslaget blev vedtaget

Valg til bestyrelsen.

Jørgen Meinecke genopstiller alligevel ikke og Marius Johansen ønsker af afgå 1 år før tid. Bestyrelsen anbefaler Marianne Wulff.

Følgende blev valgt:

Ole Jaensch som bestyrelsesmedlem for 2 år                                                                

Stig larsen som kasserer for 2 år

Marianne Wulff som bestyrelsesmedlem for 1 år 

Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år blev:

Revisor Leif N. Gertsen, revisorsuppleant Ole J. Hansen   

Kontingent foreslået uændret for 2020. Dette blev vedtaget.

Evt. Jørgen Meinecke fik overrakt en vingave som tak for indsatsen i det forløbne år. Formanden fortalte at Marius Johansen havde været i bestyrelsen siden 2002, de første 3 år som suppleant og derefter som bestyrelsesmedlem, hvor han i 14 år var klubbens sekretær. Marius Johansen vil også få en vingave som tak for indsatsen.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 12.50

Referant bestyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2018

Referat af Generalforsamlingen 30. januar 2018

Dagsorden.

Valg af dirigent.

Valg af stemmeudvalg.

Formandens beretning.

Gennemgang af regnskab.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.

Fastsættelse af kontingent.

Eventuelt.

Formanden bød velkommen, og bad forsamlingen mindes afdøde kolleger med et øjebliks stilhed.

Til dirigent valgtes Rene Kloe.

Bestyrelsens beretning.

Der har i 2017 været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og en del mere arbejde end tidligere år, da det har været et år med mange aktiviteter.

Vi startede medio januar med generalforsamlingen, og ultimo januar afholdt vi 25års jubilæumsfest.

I maj var der forårsfrokosten, i september et foredrag om de Vestindiske øer hvor der blev grillet pølser, i oktober efterårs guleærter og mørbradgryde.

Der har været en ganske flot opbakning til alle arrangementerne, og tak for det.

Da vi havde stor succes med vores jubilæumsfest, har vi i bestyrelsen besluttet at fortsætte med jubilæumskontoen. Det lykkedes ikke at bruge alle pengene, og næste markering bliver 30 års jubilæet i 2022.

Vi vil også i efteråret hvis mulingt lave et mindre arrangement, og arbejder på forskellige muligheder.

I 2017 var der 207 der betalte kontingent, 5 blev sletttet pga mlg betaling. De havde fået 2 rykkere. Vi er d.d. 202 medlemmer. Vores medlemstal ligger for tiden stabilt, og lidt over halvdelen af vores medlemmer deltager hver gang vi har et arrangement.

Vores ældste medlem er født i 1920 og vores yngste medlem er født i 1955.

Al ting stiger, og i dag har I måttet betale kr. 230 for jeres deltagelse, I må nok se i øjnene, at det bliver i det niveau der skal betales fremover, da bestyrelsen prioriterer at fastholde et lavt kontingent.

En dårlig nyhed kommer som oftest ikke alene, vi bliver desværre nød til at stoppe med at give fødselsdags vingaver pr. 31. januar 2018. Vi har hidtil fået vinen fra LH, de stopper med vin til egne medlemmer, derfor får vi heller ikke vin tilskudet mere. Vi har dog fået lovning på den sædvanlige kontante støtte på kr. 15.000 her i 2018.

Som I også har oplevet det på egen krop, har nogle af arrangementerne været præget af irr, som vi siger indenfor luftfarts branchen. Det har betydet ekstra møder for festudvalget og nervøsitet hos bestyrelsen, havde vi en booking eller havde vi det ikke. Vi skal snart i gang med næste arrangement og forhandle med steder her, og så må vi vurdere deres tilbud til os.

Vores hjemmeside har mange besøg, der er blevet set på over 45.600 sider. De fleste af fotografens foto taget til jubilæumsfesten er ikke blevet gode , og derfor er de ikke lagt på vores hjemmeside. I år skal der arbejdes lidt mere med hjemmesiden.

Jeg vil slutte af med, på bestyrelsens vegne, at takke Kaj Rasmussen for arbejdet i bestyrelsen, Kaj har i denne måned trukket sig et år før tid af personlige årsager, og det er derfor vi skal have et valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år lidt senere.

Beretningen godkendt .

 Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet godkendt .

Indkomne forslag. Bestyrelsen stillede med 2 forslag til vedtægtsændringer.

Ny tekst i første linje under punktet ”Bestyrelsen” ændres til ”Seniorklubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer”.

Tilføjelse under punktet ”Bestyrelse”: ”Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, kan bestyrelsen udpege et medlem af foreningen til at indtræde i bestyrelsen indtil næste generalforsamling afholdes”. Begge forslag blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen. Formand Hanne Vinther. Sekretær Marius Johansen. Bestyrelsesmedlem Jan Christiansen. Bestyrelsesmedlem for 1 år Jørgen Meinecke.

Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Leif N. Gertsen Revisor suppleant Ole J. Hansen.

Kontingent foreslået uændret i 2019. Dette blev vedtaget.

Generalforsmlingen afsluttet kl. 1240.

Referant bestyrelsen

Referat af Generalforsamlingen 17. januar 2017

Dagsorden.

Valg af dirigent.

Valg af stemmeudvalg.

Formandens beretning.

Gennemgang af regnskab.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.

Fastsættelse af kontingent.

Eventuelt.

Til dirigent valgtes Erik Hagen Petersen.

Formanden bød velkommen,og bad forsamlingen mindes afdøde kolleger med et minuts stilhed.

Bestyrelsens beretning.

Siden sidste generalforsamling, er der afholdt 6 bestyrelsesmøder, samt forårs og efterårsarrangement. Det ene med to forskellige retter på menuen. Det var populært.

Det er bestyrelsens intention, fremover at afholde alle vore arrangementer i Tårnby Selskabslokaler, så længe vi kan forhandle os frem til en fornuftig kuvertpris.

Vi vil fremover forsøge at afholde arrangementerne den sidste tirsdag i hhv Maj og Oktober. Det giver bedre mulighed for langtidsplanlægning.

I 2016 fik vi en del udmeldelser grundet alder og helbred. Det er jo forventeligt af en klub af vores sammensætning. Vi er p.t 212 medlemmer. Vi måtte udmelde 9 medlemmer p.g.a restance.

Vi opfordrer alle til at lave lidt P.R for klubben, med henblik på evt. nye medlemmer.

Vi arbejder i øjeblikket på at lave et ekstra arrangement i løbet af sommeren, med begrænset deltagerantal.

Der er brugt megen tid og energi på at tilrettelægge den store jubilæumsfest d. 31 januar 2017. Så der forventes en rigtig flot aften for de tilmeldte. 144 personer har ønsket at deltage.

Tak til Stig for hans store engagement i jub. festen.

I 2016 var vi færre til bestyrelsesmøderne, da der ikke mere er suppleanter til bestyrelsen.

Beretningen godkendt .

Kassereren gennemgik regnskabet. Kun få spørgsmål til dette. Disse blev besvaret. Regnskabet godkendt.

Indkomne forslag.

Der var kun et forslag fra bestyrelsen - et forslag til en vedtægtsændring, omhandlende at både kasserer og formand har mulighed for at disponere foreningens midler. ( 2.hævekort ) Forslaget godkendt.

Valg til bestyrelsen

Alle valg genvalg: Kasserer Stig Larsen.  Næstformand Ole Jaensch.   Bestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen.  Revisor Leif Gertsen.  Revisor suppleant Ole J. Hansen.

Et indlæg fra Jannie Weeberg fra LH. om "Rigets tilstand". Hun roste det store fremmøde til seniorklubbens arrangementer.

Kontingent foresloges uændret. Dette blev vedtaget.

Intet under eventuelt.

Generalforsamlingen slut kl. 1300.

Referent.

Marius Johansen

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Generalforsamlingen 27 januar 2016.

Referat fra generalforsamlingen i Senior Klub for Ledernes Luftfartsafdeling.

 Afholdt onsdag d. 27 januar 2016.

 Til dirigent valgtes Jan Christiansen.

 Han oplyste at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden bød velkommen, og bad forsamlingen afholde 1 minuts stilhed, for afdøde kolleger i 2015.

Formandens beretning.

Der har været de traditionelle tre arrangementer i årets løb. (Generalforsamling, forårsfest, gule ærter) alle med pænt fremmøde. (ca. 110 pr. gang.)

Også et foredrag med John Harpsø, med pænt fremmøde

Det nye system med tilmelding, seating og betaling, over nettet fungerer fint. ( ros til Hanne og Stig, der er tovholdere ) .

Han omtalte at alle fremtidige arrangementer afholdes i Taarnby selskabslokaler.

Foreningen har 25 års jubilæum i januar 2017. Der er afsat midler til en del af dette arrangement. Nærmere følger i årets løb.

Foreningens første æresmedlem blev udnævnt.

Titlen tilfaldt Mogens Søndergaard, der har været med, næsten fra starten. Han har lagt et stort arbejde for foreningen, de sidste mange år som kasserer.

Mogens takkede, og indtræder omgående i sin nye værdighed, med de fordele titlen indebærer.

Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt med akklamation.

Indkomne forslag.

Der var indkommet 4 forslag, alle fra bestyrelsen.

1. Udnævnelse af æresmedlem.

2 Vedtægtsændring.

3. Kontingent.

4. Navneændring.

Lige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer.

Ulige år vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge forslaget afskaffes de to bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen består fremover af seks medlemmer.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, men er først gældende fra næstkommende år.

Navneændring. Som klubbens officielle navn foreslåes: Seniorklub for Ledernes Luftfartsafdeling.

Alle forslag blev vedtaget.

Valg.

Formand Poul Bjerregaard, Niels Terkel Label, John Ottosson, ønskede ikke genvalg.

Marius Johansen modtog genvalg.

Hanne Vinther valgtes som ny formand.

Jan Christiansen valgtes til nyt bestyrelsesmedlem.

Leif Gertsen blev genvalgt som revisor.

Ole Hansen valgtes som ny revisorsuppleant.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde i bestyrelsen, og Hanne Vinther overrakte en vingave.

Fastsættelse af kontingent: Uændret.

 Eventuelt.

Der blev oplyst, at de hidtil anvendte gavecheck udgår. Fødselaren modtager et gratulationskort på dagen, med oplysning om, at der ved førstkommende arrangement udleveres en vingave.

Et medlem ønskede en mere nuanceret seating i lighed men den der anvendtes første gang vi afprøvede dette system.

Bestyrelsen tager dette til overvejelse.

Der deltog 103 medlemmer i generalforsamlingen.

Denne sluttede kl. 1320. Derefter var der socialt samvær, og stegt flæsk med persillesovs.

 Referent.

 Marius Johansen.

Referat fra Generalforsamlingen 27 januar 2015 

Generalforsamling Januar 2015

Referat fra Seniorklubbens Generalforsamling afholdt den 27.Januar 2015.

Til Dirigent valgtes Jan Christiansen.

Til stemmeudvalg valgtes Kristian Bøckhaus og Kjeld Nyhuus.

Formanden bød velkommen,og indledte generalforsamlingen,med at mindes afdøde medlemmer med et minuts stilhed.

 Formandens beretning:

Vi har afholdt vores tre årlige arrangementer,med god tilslutning.

Ved alle arrangementer har der været en god dialog,og folk har hygget sig.

Det nye år,2015,bliver også et skelsættende år.

Vi skal tage afsked med vores kasserer,Mogens Søndergaard,der efter eget ønske forlader kassererjobbet.

Ligeledes siger vi farvel til Per Nilsson,der også efter eget ønske forlader bestyrelsen,grundet stort arbejde i" Ældre sagen" i hans kommune.

Begge blev hyldet for deres indsats i bestyrelsen,med klapsalver og vingave.

Ole og jeg har været indkaldt til møde,angående vores tilskud fra hovedforeningen.

Grundet det store frafald i medlemstallet (50% fra 2009 til 2014 ) Det blev oplyst,at på grund af dette forhold,kunne det ikke forsvares at Seniorklubben fik det store tilskud.

Gennem forhandlinger,lykkedes det at bevare et tilskud på 15,000 kroner.

Tilskuddet var før 35,000 kroner.Dernæst aftaltes det,at Lederne fremover betaler vores vingaver til fødselarer.så vi mister ca.15,000 kroner om året til kassebeholdningen. 

Den hidtilanvendte gavecheck til fødselarer ophører.Fremover modtager fødselarerne et lykønskningskort,med oplysning om,at der ved næste arrangement vil blive udlevereten vingave,mod forevisning af gratulationskort.Er vedkommende forhindret i fremmøde,udleveres gaven til kollega eller familie.Er ingen af disse muligheder tilstede,vil gaven blive afleveret på adressen.

Samtidig har vi på et besstyrelsesmøde besluttet,at sommer festen også afholdes i Tårnby selskabslokaler.Således er alle tre årlige arrangementer fremover samlet på et sted.Ves at anvende denne mulighed,sparer vi også 10,000 kroner i teltleje.

Det skal nævnes,at vi også har undersøgt mulighederne for at holde sommerfesten på "Sundby sejl ":Tilbuddet var alt for dyrt for vores betalingsevne.

Vi har også fået lovning på,at vi kan afholde vores bestyrelsesmøder samme sted,hvis Amager Strandvej en dag ikke mere er en mulighed.

Formandens beretning godkendt med akklamation.

Valg.

Til ny kasserer,valgtes Stig Larsen.

Til Suppleant til bestyrelsen valgtes Hanne Vinther for et år.( Kampvalg mellem Hanne Vinther og Mogens Søndergaard.) ( Hanne 55 stemmer Mogens 33 stemmer ).

Kaj Rasmussen bliver bestyrelsesmedlem.

Øvrige valg var genvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Kasseren oplæste regnskabet.Regnskab godkendt med akklamation.

Kontingent til foreningen : unændet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Der var i alt fremmødt 103 medlemmer.

derefter stegt flæsk og persillesovs.

Referent : Marius Johansen.  

Referat fra Generalforsamlingen 29 januar 2014

Generalforsamling 2014

Referat fra LH generalfordsamling,afholdt onsdag d.29 januar 2014.

Formanden Poul Bjerregaard bød velkommen,og indledte med 1 minuts stilhed til ære for

afdøde medlemmer i årets løb.

Dagsorden.

Valg af dirigent.

Valg af stemmeudvalg.

Formandens beretning. 

Aflæggelse af revideret regnskab.

Indkomme forslag.

Valg til bestyrelsen.

Poul Bjerregaard,Marius Johansen,Niels Terkel Laebel,Suppleant Kaj Rasmussen.

Valg af revisor.

Valg af revisor suppleant.

Fastsættelse af Kontingent.

Eventuelt.

Valg af Dirigent.

Til dirigent valgtes Palle Christensen.

Formanden takkede Ole Petersen for hans mangeårige virke som dirigent,og overrakte en vingave.

Formandens beretning.

Formanden nævnte,at vi fremtiden ikke mere kan benytte os af lokaliteterne på Amager

Strandvej,da de flytter i nær fremtid.

Bestyrelsen skal klare alt indenfor egne rækker med hensyn til opdatering af medlemslister,

info om arrangementer,tilmeldinger,opkrævning af kontingent via,netbank.

Bestyrelsen undersøger mulighederne for andre lokaliteter for afholdelse af bestyrelsesmøder m.m.

Tilskud fra hovedforening er stadig 35,000 i år 2014.

Bestyrelsen arbejder med tanke med jubilæumsfest i foreningen,(25 år i 2017)

en del af foreningens midler er indsat på en jubilæumskonto med henblik for dette.

Formanden omtalte ønsker fra nogle medlemmer om flere arrangementer i foreningen.

Det er bestyrelsens opfattelse,at de tre årlige arrangementer stort set dækker de flestes

behov,der er gjort forsøg med andet,bl,a høstfest,besøg på flymuseum.

Der var meget ringe tilslutning.

Bestyrelsen har nedsat et arrangementsudvalg,bestående af formand,næstformand og

kasserer,dette udvalg træffer alle beslutninger med hensyn til alle arrangementer,menu,

locations m.m.Ligesom de behandler eventuelle klager fra gæsterne.

Blandt andet var der en del utilfredshed med teltfrokosten i 2013,disse klager er taget op

med værten,der har lovet forbedringer til næste arrangement.  

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2013.

Foreningen har p.t. 242 medlemmer.111 var mødt op til generalforsamlingen.

Formandens beretning godkendt.

Regnskab oplæst af kasserer.Regnskab godkendt.

Der var ingen indkomme forslag.

Valg til bestyrelse.

Alle der var på valg i bestyrelsen blev genvalgt.(Kampvalg mellem Niels Terkel Label og

Hanne Vinther.Hanne fik 35 stemmer,og Niels fik 45 stemmer.)

( Kasserer Mogens Søndergaard stopper til næste generalforsamling.

Valg af revisor. Leif Gertsen genvalgt.

Valg af revisorsuppleant.Jens Vinther genvalgt.

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslår kontigentet uændret. ( 150,00 )

Bestyrelsen 2014.Formand Poul Bjerregaard,Ole Jaensch,Mogena Søndergaard,Marius 

Johansen,Niels Terkel Label,John Ottosson,Per Nilsson,Kaj Rasmussen. 

Under eventuelt var der livlig diskussion om hvorvidt man kunne sikre sig at man blev plcaceret ved borde sammen med ens kolleger.

Der var mange forslag,men det er ikke nemt gor bestyrelsen at håndtere dette problem.

Vi taler jo om teknisk afdeling,stationen og KR.

Et forslag gik ud på,at et medlem fra disse grupper mødte tidligt op til arrangementerne,

og via tilmeldingslisten kunne foretage en bordopstilling,der tilgodeså disse ønsker,

og evt.foretog en reservation. 

Generalforsamlingen slut kl. 1300.

Man gik over til fællesspisning,og hyggeligt samvær.

Referent. Marius Johansen.  

Referat fra Generalforsamlingen 2013

Generalforsamlingen 2013

Skrevet af Dirigent Ole Petersen

                        Referat fra Ledernes Seniorklub for Luftartsafdelingen.
Afholdt onsdag den 23 jan. 2013 kl .1200 i Tårnby Selskabslokaler Præstefællevej 18.

Dagsorden:
                   1. Valg af dirigent
                   2. Valg af stemmeudvalg
                   3. Formandens beretning
                   4. Aflæggelse af revideret regnskab
                   5. Indkomme forslag
                   6. Valg til bestyrelse
                        a. Kasserer
                        b. Bestyrelsesmedlem
                        c. Bestyrelsesmedlem
                        d. Bestyrelsessuppleant
                  7. Valg af Revisor og Revisorsuppleant
                       a. Revisor
                       b. Revisorsuppleant

                 8. Fastsættelse af  kontigent   

Formanden Poul Bjerregård bød velkommen, han var glad for at se det store fremmøde,
og var ledt i tvivl om vi nåede de 100 personer af klubbens medlemmer.
ligeledes bød han velkommen til 2 personer fra hovedforeningen nemlig næstformand
Erik Dalsgård og forretningsfører Rene Klo.
Formanden Poul Bjerregård bad forsamlingen om at rejse sig op og bad om 1 minut stilhed
til ærer for afdøde medlemmer i året 2012.

Ad.  1  Bestyrelsen forslog Ole Petersen ( der blev valgt til dirigent .)

         Ole Petersen oplæste dagsorden og fik accept fra forsamlingen som
         Erklærede generalforsamlingen som lovligt varslet .

 Ad.  2  Valg af stemmeudvalg vil blive afholdt hvis nødvendigt.
  
 Ad.  3  Formandens beretning.

Poul Bjerregård fortalte om de 3 arrangementer + høstfesten.
de  3 arrangementer fortsætter
Som vanligt 1. generalforsamling  2. Teltfest  3.  Guleærter.

Alle ovennævnte har ca. 110 medlemmer tilmeldt.    

E - Mail eller post på normalvis  ?

Det er blevet meget dyrt at sende post på normalt vis og vi vil meget gerne gå over til e-mail
men har haft nogen problember,med respektive e-mail adresser,hvilket vi arbejder meget på,
og håber ligeledes at medlemmerne dem som kan vil meddele,deres e-mail adresse til
foreningen,således at så få som muligt der skal have sendt post hjem. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Høstfesten.
Som var arrangeret efter ønske på generalforsamlingen i 2012,der havde været flere med til at
arrangerer selve festen,festen havde været helt i top,underholdning lige så,som musikken,
men den trak for få medlemmer ca 25.  Dette resulterede i et underskud på kr. 14000.
Poul Bjerregård havde ved generalforsamlingen i 2012 ,sagt at et sådan arrangement skal
være ubelastede for forenningens regskab,hvorfor vi intil videre kun vil afholde de 3
sædvanlige arrangementer.  

I øvrigt havde der været forspørgelser vedr,bordbestilling til foreningens arrangementer,
dette er ikke muligt for bestyrelsen, men man kan se at nogle grupper ofte har nogle aftaler
med individer der kommmer tidligt , og markerer at stolene er optaget , så han vil anbefale
at man finder andre en bestyrelsen til at klare en sådan gruppe deling.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til formanden  ?
Den blev tilkendegivet med akklamation.

Ad.Punkt 4
    Aflæggelse af revigeret regnskab ( Mogens Søndergård )
    Mogens Søndergård gennemgik regskabet , og nævnte at man skulle se vedlagte bilag.

    Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet ?

Der blev kvitteret med akklamation.
  

Ad. Punkt. 5 Indkomme forslag.

Dirigenten spurgte bestyrelsen om der var indkomme forslag  ?
Hvilket blev bekræftet.

Poul Bjerregård fik ordet,og nævnte at man tidligere (2 år.) havde fået en opfordring til at få
flere medlemmer;den gang havde man spurgt.Hovedforeningen om accept, denne kunne man
ikke få,fordi kriteriet for optagelse i senior klubben ikke helt var overens med hovedkontoret.

Derfor har formanden nu i samråd med hovedforeningen ( Luftfartsafdelingen ) tilpasset
kriteriet for optagelse i Seniorklubben,således at det er i fuldt harmoni med ( Luftfartsafdelingen ) selve teksten blev læst op , og vil fremover stå i foreningens
vedtægter.

Dirigenten spurgte forsamlingen , om nævnte forslag var acceptabel ?

Det blev modtaget med akklamation. 

Dirigenten spurgte om der var flere forslag, formanden svarede med et smil , ja
1 forslag mere , det kommer fra dirigenten , så han fik ordet.

I lighed med sidste år , vil jeg gerne fremfører en ønske om at tilpasse foreningens vedtægter.
Således at vedtægterne er i harmoni når foreningen afholder generalforsamling.
 Dirigenten nævnte nogle eksempler på hvor vedtægterne ikke var i harmoni med t.eks..
Indkaldelsen i år , bl.a , sidste år havde forsamlingen givet accept for at Kasserer skal vælges
i ulige år , vedtægterne blev ikke ændret og her står ulige år vælges 3 bestyrelses medlemmer
og en suppleant , og der kunne gives andre eksp, men efter en lille debat , gav forsamlingen
accept til at tilpasse vedtægterne således at de er i harmoni.

Det vil sige at vedtægterne bliver tilpasset og nyskrevet og fremover kunne se på
Seniorklubbens Hjemmeside. 

Ad.  Punkt 6.         Valg til Bestyrelse
         a. Kasserer Mogens Søndergård ( modtager genvalg )
         Valgt med akklamation.
         b. Bestyrelsesmedlem Ole Jaensch ( modtager genvalg )
         c. Bestyrelsesmedlem Per Nilsson  ( modtager genvalg )
         d. Bestyrelsessuppleant John Ottosson ( modtager genvalg )
         Alle valgt med akklamation.

Ad.  Punkt 7. Valg af Revisor og revisorsuppleant.
        a.  Revisor Leif Gertsen ( modtager genvalg )
        b.  Revisorsuppleant ? ? ?
             Jens Vinther blev valgt.
            Begge valgt med akklamation.
Ad.  punkt  8  Fastsættelse af kontigent
        Kasserer Mogens Søndergård ( Uændret som altid )

Dirigenten takkede for god ro og orden,og gav ordet til formanden til en afsluttende bemærkning.  
Dirrigent                                     Formand                              Referent
Ole Petersen                               Poul Bjerregård                    Ole Petersen