Vedtægter for ”Seniorklub for Ledernes Luftfartsafdeling”

Formål

 Seniorklubben har som formål, ved informativ og selskabeligt samvær, at opretholde forbindelsen til gamle kolleger.

Seniorklubben er stiftet den 31 januar 1992 af SAS sektionens passive medlemmer.

Medlemskab

 Enhver pensionist / efterlønsmodtager fra Ledernes Luftfart eller enhver som har været medlem i minimum 10 år af Ledernes Luftfart og som ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet, kan optages som medlem af Seniorklubben.

Som medlem af klubben accepterer man at foto fra klubbens arrangementer kan blive vist / lagt på klubbens egen hjemmeside samt evt. de sociale medier. 

Kontingent

 Kontingentet der dækker perioden januar - december, opkræves i januar måned og skal være indbetalt senest inden udgangen af februar måned.

Opkrævning sker via mail, dog pr. brev til medlemmer uden mailadresse.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling men er først gældende fra næstkommende år.

Bestyrelsen

Seniorklubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer  samt 3  bestyrelsesmedlemmer.

Alle vælges af generalforsamlingen og afgår efter tur hvert andet år.

Lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstiruerer sig selv på posterne næstformand, sekretær samt bestyrelsesmedlem.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide kan bestyrelsen udpege et medlem af foreningen til at indtræde i bestyrelsen indtil nyvalg kan finde sted på næste ordinære generalforsamling, eller vente med nyvalg, dog længst indtil udløbet af det udtrædende medlems valgperiode.

Afgår formand eller kasserer i utide skal førstkommende generalforsamling vælge ny formand eller kasserer.

Det er til enhver tid den af generalforsamlingen valgte formand og den af generalforsamlingen valgte kasserer der i tællesskab tegner foreningen.

Generalforsamling

 Generalforsamlingen er seniorklubbens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før.

Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer.

1 revisor og 1 suppleant vælges på generalforsamlingen hvert år.

1 revisor udpeges af Luftfartsafdelingen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 29 januar 1993.

Ændret på generalforsamlingen d. 25 januar 2006.

Ændret på generalforsamlingen d. 23 januar 2013.

Ændret på generalforsamlingen 27. januar 2016.

Ændret på generalforsamlingen 17 januar 2017.

Ændret på generalforsamlingen 30. januar 2018.

Ændret på generalforsamlingen 29. januar 2019.

Ændret på generallforsamlingen 28. januar 2020.